FAQ

Konkurs trwa od 06.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. włącznie i jest podzielony na 3 etapy:

 • Etap 1 trwający w okresie od 06 - 31.07.2020 r.,
 • Etap 2 trwający w okresie od 01 - 31.08.2020 r.,
 • Etap 3 trwający w okresie od 01 - 30.09.2020 r.,
 • Aby wziąć udział w konkursie uczestnik w czasie trwania konkursu powinien:

 • nagrać maksymalnie 3-minutowy film w formacie mp4, na którym uczestnik zaprezentuje, w jaki sposób testuje moc produktu Pattex One for All, z zastrzeżeniem, że na filmie musi zostać przedstawiony produkt Pattex One for All, a film nie może przedstawiać wizerunku osób trzecich
 • zgłosić udział w konkursie za pośrednictwem strony www.przetestujmoc.pl
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • załączyć pracę konkursową na stronie www.przetestujmoc.pl za pomocą przycisku ZAŁĄCZ
 • zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu.
 • Jeden uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie (zdjęcie lub film) w konkursie.

  Poprzez formularz na stronie przetestujmoc.pl

  Informacja o wynikach danego etapu konkursu umieszczona zostanie na stronie konkursowej nie później niż 14 dni od zakończenia danego etapu konkursu.

  Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem wiadomości email w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników danego etapu konkursu, a następnie w terminie 7 dni jest zobowiązany przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości swoje dane adresowe, na które powinna zostać przesłana nagroda.

  Administratorem Danych Osobowych jest spółka Henkel siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, (dalej jako „Henkel”).

  Przestrzeganie zasad ochrony danych w Henkel nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Inspektor ochrony danych to osoba, z którą uczestnik konkursu może się kontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych uczestnika przez spółkę Henkel. Uczestnik konkursu może to uczynić na trzy sposoby mailowo: dpo.pl@henkel.com

  Dane osobowe uczestników konkursu: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, a w przypadku zwycięzców dodatkowo: PESEL i adres zamieszkania przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w tym w celu przekazania kodów i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców).

  Odbiorcą danych osobowych uczestników konkursu będzie spółka All About Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana „Organizatorem”), dopuszczeni pracownicy Organizatora, którzy posiadają odpowiednie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi IT, prawne lub księgowe - tylko w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu.

  Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania konkursu wskazany w regulaminie konkursu a w przypadku zwycięzców także przez okres 5-ciu lat od dnia wydania nagrody.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom konkursu przysługują następujące prawa:

  a. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  c. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  f. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w konkursie/uzyskania odpowiedzi na wiadomość uczestnika konkursu wysłaną za pomocą maila kontaktowego .

  Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  Dane osobowe uczestników nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.